So sánh sản phẩm

Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

QUY TẮC BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM

(Trên cơ sở sự cố phát sinh trong thời hạn bảo hiểm)

(Ban hành theo Quyết định số: 2303 /QĐ -BHBV ngày 22 tháng 04 năm 2019 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt)

Căn cứ vào các điều khoản, các điểm loại trừ, hạn mức trách nhiệm và các điều kiện nêu trong Quy tắc bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm/Bản phụ lục Hợp đồng bảo hiểm kèm theo, trên cơ sở có Giấy yêu cầu bảo hiểm và Bản kê khai của Người được bảo hiểm, với điều kiện Người được bảo hiểm đã thanh toán hoặc đồng ý thanh toán phí bảo hiểm theo thỏa thuận, Tổng Công Ty Bảo hiểm Bảo Việt (sau đây gọi tắt là BẢO VIỆT) sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm:

 1. Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường về
  1. thương tật bất ngờ hoặc ốm đau, tử vong của người,
  2. thiệt hại bất ngờ cho tài sản

gây ra bởi hàng hoá do Người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay thế, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động công việc của Người được bảo hiểm và phát sinh trong suốt thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Bản phụ lục của Hợp đồng bảo hiểm;

 1. Tất cả các khoản chi phí kiện tụng
  1. do một bên nguyên đơn đòi từ Người được bảo hiểm,
  2. phải chi ra với sự đồng ý của BẢO VIỆT bằng văn bản

đối với bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm phải bồi thường và việc bồi thường đó được áp dụng theo quy định trong Hợp đồng bảo hiểm này;

VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ trách nhiệm của BẢO VIỆT đối với tất cả các khoản bồi thường có thể phải trả cho một hay nhiều bên nguyên đơn về bất kỳ sự cố nào hay về một loạt tất cả các sự cố phát sinh từ hay được quy cho là phát sinh từ một nguồn hay một nguyên nhân gốc sẽ không vượt quá hạn mức bồi thường được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Bản phụ lục Hợp đồng bảo hiểm đối với một sự cố, và trách nhiệm của BẢO VIỆT cho tất cả các thương tật, thiệt hại là kết quả của các sự cố phát sinh trong suốt thời hạn được bảo hiểm cũng sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Bản phụ lục Hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi thời hạn bảo hiểm đó.

 

Trong trường hợp Người được bảo hiểm chết thì trong phạm vi trách nhiệm mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu, BẢO VIỆT sẽ bồi hoàn cho người đại diện của Người được bảo hiểm theo các điều kiện và các hạn mức quy định trong Hợp đồng bảo hiểm này, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện đầy đủ theo đúng các quy định của các điều khoản, các điểm loại trừ, hạn mức trách nhiệm, điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm này như thể chính họ là Người được bảo hiểm.

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

Hợp đồng bảo hiểm này không bảo hiểm:

 1. Trách nhiệm đối với những thương tật, ốm đau, thiệt hại tài sảnlà hậu quả của một hành động cố ý hay sai sót cố ý của Người được bảo hiểm và lẽ ra đã có thể dự tính được một cách hợp lý nếu để ý đến tính chất và tình huống của hành động cố ý hay sai sót cố ý như vậy;
 2. Trách nhiệm mà Người được bảo hiểm chấp nhận theo thoả thuận, trừ khi Người được bảo hiểm đương nhiên phải chịu trách nhiệm đó cho dù có thoả thuận đó hay không;
 3. Trách nhiệm về thương tật, ốm đau gây ra cho một người nào đó theo một hợp đồng dịch vụ hay học nghề với Người được bảo hiểm, nếu đó là trách nhiệm về thương tật hay ốm đau nảy sinh trong quá trình làm thuê của người đó cho Người được bảo hiểm hay là các khoản mà Người được bảo hiểm buộc phải trả theo các quy định liên quan đến sự ốm đau hay thương tật do nghề nghiệp gây ra;
 4. Trách nhiệm về thiệt hại đối với tài sản
  1. thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm,
  2. thuộc quyền kiểm soát, quản lý của Người được bảo hiểm hay người làm công hay người đại lý của họ,
 5. Trách nhiệm về thương tật, ốm đau về người và thiệt hại về tài sản
  1. gây ra bởi bất kỳ một vật nào đó do Người được bảo hiểm mua theo những điều kiện mua bán có quy định trách nhiệm pháp lý của người bán hàng được giảm nhẹ hay được giới hạn theo các quy định của pháp luật hoặc theo các tập quán giải quyết của tòa án,
  2. gây ra bởi bất kỳ hàng hoá nào đó (hay thùng/hộp chứa hàng)
   1. thuộc quyền quản lý hay kiểm soát của Người được bảo hiểm,
   2. do Người được bảo hiểm cung cấp có liên quan đến công việc của Người được bảo hiểm được thực hiện tại một địa điểm bất kỳ nào đó nằm ngoài phạm vi giới hạn địa lý đã quy định;
 6. Trách nhiệm mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu về thương tật, thiệt hại phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ thiết kế, bản vẽ, công thức hay bản mô tả về hàng hoá hay sự chỉ dẫn, lời khuyên hoặc thông tin về các đặc tính, lưu kho, cách sử dụng hay ứng dụng của bất kỳ hàng hoá nào;

 

 1. Trách nhiệm về thiệt hại đối với hàng hoá nào đó do Người được bảo hiểm cung cấp, nếu thiệt hại đó được quy cho là do khuyết tật, tính chất có hại hoặc tính không thích hợp của hàng hoá đó;
 2. Bất kỳ sự kiện cáo nào đó đòi bồi thường được đưa ra kiện tại toà án của một lãnh thổ nào đó ở bên ngoài nước nơi đặt trụ sở chính của Người được bảo hiểm như được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Bản phụ lục Hợp đồng bảo hiểm, trừ khi có thỏa thuận khác;
 3. Mọi trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hay một phần là hậu quả của hoặc được phát sinh từ các nguyên nhân sau
  1. bức xạ ion hoá hay nhiễm xạ do các hoạt động phóng xạ từ năng lượng hạt nhân hay chất thải năng lượng hạt nhân từ sự nổ phóng xạ hạt nhân (bao gồm cả quá trình tự diễn ra hay quy trình phân hủy hạt nhân),
  2. Các đặc tính phóng xạ, độc hại, nổ hay các đặc tính nguy hiểm khác của thiết bị/tổ hợp hạt nhân hoặc nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân hay các thành phần có chứa hạt nhân của chúng,
  3. Nhiễm bệnh do chất amiăng hay các bệnh tật có liên quan khác (bao gồm cả ung thư) phát sinh từ quy trình sản xuất hay mua bán, phân phối, lưu kho hay sử dụng các chất amiăng, sản phẩm amiăng hay các vật có thành phần amiăng.
 4. Trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp xảy ra bởi, thông qua hay là hậu quả của
  1. chiến tranh, xâm lược, hành động của kẻ thù ngoại bang, các hoạt động thù địch hoặc có tính chất chiến tranh (dù tuyên chiến hay không tuyên chiến),
  2. nội chiến, nổi loạn, bạo động dân sự được coi là một phần của hoặc có tác động như một cuộc nổi loạn quần chúng, nổi dậy của quân đội, khởi nghĩa, bạo loạn, cách mạng, âm mưu phản loạn, hành động tiếm quyền quân sự có tổ chức,
  3. thiết quân luật hay trong tình trạng hạn chế khẩn cấp hay bất kỳ sự kiện hoặc nguyên nhân nào mà dẫn đến quyết định công bố hay duy trì tình trạng thiết quân luật hay tình trạng khẩn cấp đó,
  4. tịch thu, trưng dụng, trưng thu hoặc quốc hữu hoá,
  5. hành động phá hoại và/hoặc mọi hành vi của một người nào đó nhân danh hay có liên quan đến một tổ chức có những hành động hướng đến việc lật đổ bằng vũ lực đối với bất kỳ chính phủ hợp hiến hay tồn tại trong thực tế nào, hoặc gây ảnh hưởng đến chính phủ đó bằng khủng bố, vũ lực, cướp phá hay cướp bóc có liên quan đến những sự kiện nói trên ("khủng bố" có nghĩa là việc sử dụng bạo lực vì mục đích chính trị và bao gồm cả việc sử dụng bạo lực vì mục đích làm cho công chúng hoặc một bộ phận công chúng hoảng sợ),
  6. sử dụng cố ý hoặc không cố ý tên lửa và/hoặc bất kỳ loại vũ khí chiến tranh nào.

 

 

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM

 

Quy tắc bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm/Bản phụ lục Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được xem như là một Hợp đồng và mọi từ hay cụm từ được giải nghĩa ở bất cứ phần nào trong Quy tắc bảo hiểm hay Giấy chứng nhận bảo hiểm/Bản phụ lục Hợp đồng bảo hiểm này sẽ đều cùng mang chung một ý nghĩa như nhau.

 1. Trong trường hợp có sự cố mà có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này, thì Người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho BẢO VIỆT càng sớm càng tốt. Mọi thư từ, khiếu nại, lệnh, giấy triệu tập và các giấy tờ khác phải được thông báo hoặc chuyển ngay cho BẢO VIỆT khi nhận được.
 2. Người được bảo hiểm sẽ không được từ chối trách nhiệm, thương lượng hay quyết định bất kỳ một sự chấp nhận, đề xuất, hứa hẹn hay thanh toán nào có liên quan đến sự cố hay khiếu nại nếu như không có sự đồng ý của BẢO VIỆT bằng văn bản, và BẢO VIỆT nếu thấy cần thiết sẽ có quyền tiếp quản và thực hiện với danh nghĩa của Người được bảo hiểm việc biện hộ cho mọi khiếu nại hay có quyền bằng chi phí của mình và vì quyền lợi của mình nhân danh Người được bảo hiểm khởi tố khiếu nại đòi bồi hoàn hay bằng hình thức nào khác đối với bất kỳ người nào và BẢO VIỆT cũng sẽ có toàn quyền tiến hành các công việc kiện tụng và giải quyết việc khiếu nại đó, và Người được bảo hiểm phải cung cấp mọi thông tin và hỗ trợ nếu BẢO VIỆT yêu cầu.
 3. Trong trường hợp bị thương tật, ốm đau, mất mát hay thiệt hại, BẢO VIỆT có thể trả cho Người được bảo hiểm số tiền bảo hiểm tối đa theo Hợp đồng bảo hiểm này cho sự cố đó hoặc với một số tiền nhỏ hơn để có thể thanh toán cho khiếu nại nảy sinh từ sự cố đó. Sau khi đã bồi thường, BẢO VIỆT sẽ không phải chịu thêm trách nhiệm nào nữa đối với sự cố đó trừ trường hợp đối với các khoản thanh toán về chi phí kiện tụng đã phải chi trước ngày thanh toán tiền bồi thường.
 4. Nếu tại thời điểm phát sinh khiếu nại theo Hợp đồng bảo hiểm này mà có một hợp đồng bảo hiểm nào khác cũng bảo hiểm cho cùng rủi ro hay một phần của rủi ro đó, thì BẢO VIỆT sẽ chỉ bồi thường theo tỷ lệ tương ứng cho khiếu nại đó.
 5. Với mục đích điều tra và đánh giá tổn thất do nhân viên được uỷ quyền hay đại lý của mình thực hiện, BẢO VIỆT có thể vào bất kỳ thời điểm hợp lý nào đến bất kỳ địa điểm nào được bảo hiểm trong Hợp đồng bảo hiểm này hoặc đến bất kỳ nơi nào xảy ra thương tật, ốm đau, mất mát hay thiệt hại đó và có thể duy trì quyền được thực hiện việc kiểm tra và xem xét đó trong một thời gian hợp lý, và Người được bảo hiểm phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho BẢO VIỆT làm nhiệm vụ đó.
 1. Người được bảo hiểm phải gửi ngay thông báo cho BẢO VIỆT về bất cứ sự thay đổi nào dẫn đến những thay đổi lớn về bất kỳ sự việc thực tế nào đã tồn tại tại thời điểm phát hành Giấy yêu cầu bảo hiểm.
 2. Người được bảo hiểm phải tiến hành mọi biện pháp hợp lý nhằm ngăn chặn việc cung cấp hàng hoá hay thùng/hộp chứa hàng trong trạng thái không tốt hoặc không phù hợp với mục đích sử dụng của hàng hoá đó và đồng thời phải quan tâm hợp lý đến việc đảm bảo rằng mọi quy định và chỉ dẫn do các cơ quan thực thi pháp luật sở tại quy định phải được thực hiện và tuân thủ đầy đủ.
 1. BẢO VIỆT có thể huỷ bỏ Hợp đồng bảo hiểm này vào bất cứ thời điểm nào với điều kiện thông báo trước 30 ngày bằng thư đảm bảo gửi tới địa chỉ mới nhất của Người

 

được bảo hiểm, và trong trường hợp đó, BẢO VIỆT sẽ hoàn trả phí bảo hiểm theo tỷ lệ cho Người được bảo hiểm (sau khi đã điều chỉnh phí theo quy định nêu trong điều 9 nếu thấy cần thiết) theo số ngày còn lại của thời hạn bảo hiểm.

 1. Nếu phí bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm này được tính trên cơ sở ước tính do Người được bảo hiểm cung cấp, thì Người được bảo hiểm sẽ phải duy trì việc ghi chép chính xác tất cả các chi tiết có liên quan đến việc tính toán đó và sẽ cho phép vào bất kỳ lúc nào BẢO VIỆT có thể kiểm tra các ghi chép đó. Trong vòng một tháng kể từ ngày hết hiệu lực của thời hạn bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho BẢO VIỆT các chi tiết và thông tin có liên quan đó nếu BẢO VIỆT có yêu cầu. Số phí bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm đó sẽ được điều chỉnh lại trên các thông tin này và BẢO VIỆT sẽ yêu cầu trả thêm hay hoàn trả cho Người được bảo hiểm khoản phí chênh lệch theo đúng thực tế. Tuy nhiên, mức phí bảo hiểm phải trả sẽ phụ thuộc vào điều kiện về mức phí tối thiểu phải trả nếu có quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.
 2. Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được đưa ra cho một trọng tài viên do các bên tranh chấp chỉ định bằng văn bản quyết định, nếu các bên không thoả thuận được việc cùng chỉ định một trọng tài viên thì quyết định đó sẽ được hai trọng tài viên thực hiện do mỗi bên chỉ định và thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng một tháng khi nhận được yêu cầu của bên kia, hoặc nếu các trọng tài viên không thoả thuận được với nhau thì quyết định đó sẽ do một trọng tài hoà giải do các trọng tài viên cùng chỉ định bằng văn bản trước khi đưa ra xét xử. Trọng tài hoà giải sẽ cùng ngồi với các trọng tài viên và làm chủ toạ cuộc họp và việc phán quyết cuối cùng này sẽ là điều kiện tiên quyết đối với mọi quyền tố tụng đối với BẢO VIỆT.

Nếu BẢO VIỆT từ chối trách nhiệm đối với Người được bảo hiểm về khiếu nại nào đó theo Hợp đồng bảo hiểm này và trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có sự từ chối đó mà khiều nại đó không được đưa ra hội đồng trọng tài theo các điều khoản quy định ở điều này, thì khiếu nại đó được coi như đã từ bỏ và như vậy sẽ không được bồi hoàn theo Hợp đồng bảo hiểm này nữa.

 1. Người được bảo hiểm phải thực hiện và tuân thủ theo đúng mọi điều kiện, điều khoản và các điều khoản bổ sung của Hợp đồng bảo hiểm này. Việc khai báo và trả lời trung thực trong Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết đối với trách nhiệm của BẢO VIỆT trong việc bồi thường cho Người được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này.
Tags:,

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN